S.M. degli Angeli 2, Rome

           Stellae Polaris, Rome